Razón biográfica e traballo de arquivo no estudo de Rosalía de Castro

  • María do Cebreiro Rábade VillarSO

Descargas

La información sobre descargas todavía no está disponible.

Citas

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1986): Algúns aspectos da lingua galega de Rosalía de Castro. Memoria de licenciatura inédita. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1996): “Sobre a ‘demisión’ de Rosalía: unha carta inédita de Manuel Murguía”, Grial. Revista galega de cultura 131, pp. 189-194.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1997): “Un importante documento para a biografía de Rosalíade Castro”, Grial. Revista galega de cultura 136, pp. 479-501.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1999a): “Sobre as orixes de Rosalía de Castro: a inclusa de Santiago de Compostela e o caso de Josefa Laureana de Castro”, A Trabe de Ouro 39, pp. 325-351.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1999b): “A primeira carta en prosa en galego moderno: Camilo Álvarez de Castro escribe a Rosalía sobre Cantares gallegos (1863)”. Grial. Revista galega de cultura 143, pp. 455-474.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2000a): “Rosalía de Castro, actriz: noticias e documentos”, Revista de estudios rosalianos 1, pp. 11-43.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2000b): “Documento para a biografía de Rosalía de Castro, testamento de José Martínez Viojo, presbítero”, Grial. Revista galega de cultura 146, pp. 169-172.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2002a): “Amor i-estancia de Rosalía de Castro: proxectos literarios xuvenís de Álvaro Cunqueiro”, Revista de estudios rosalianos 2, pp. 11-30.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2002b): “Un novo documento rosaliano: venda outorgada por Rosalía de Castro en 1866”, Revista de estudios rosalianos 2, pp. 93-11.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2002c): “Bibliografía rosaliana (1999-2002)”, Revista de estudios rosalianos 2, pp. 179-235.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2008): “Sobre ‘El Codio’ (1864), obra perdida de Rosalía de Castro”, Revista de estudos rosalianos 3, pp. 27-37

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2010): “Agna de Valldaura, unha amizade catalá de Rosalía de Castro”, Festa da palabra silenciada 26, pp. 56-59.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2011a): “Víctor Said Armesto, Rosalía de Castro e Manuel Murguía (con Augusto González Besada ao fondo)”, Revista de estudos rosalianos 4, pp. 15-126.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2011b): “16 de xullo de 1885, primeira mención do capelán José Martínez como pai de Rosalía”, Revista de estudos rosalianos 4, pp. 205-217.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria e Dolores Vilavedra (2007): “Que a morte me tarda: Rosalía, vida e literatura”, en A. Blanco e M. Piñeiro (eds.), Diálogos na Casa de Rosalía II (decembro de 2005 - xuño de 2006). Santiago: Fundación Rosalía de Castro, pp. 99-113.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2013): “A evolución política/intelectual do matrimonio Murguía-Castro, desde os anos sesenta aos anos oitenta do século XIX”. Conferencia inaugural do Congreso Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 28 de febreiro de 2013.

Bouza-Brey Trillo, Fermín (1992): Artigos rosalianos. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Carballo Calero, Ricardo (1979): Estudos rosalianos: aspectos da vida e da obra de Rosalía de Castro. Vigo: Galaxia.

Carré Aldao, Uxío (1926-1927): “Estudio bio-bibliográfico-crítico sobre Rosalía de Castro (su vida y su obra)”, Boletín de la Real Academia Gallega [publicado en entregas entre os números] 183 (01/06/1926) e 194 (01/05/1927).

González Besada, Augusto (ca. 1916): Rosalía Castro. Notas biográficas. Madrid: Biblioteca Hispania. March, Kathleen (2012): “¿Serían as súas verbas ou as súas vestimentas? Literatas de ambas as dúas orelas do Atlántico”, Grial. Revista galega de cultura 194 (Número monográfico Novas olladas sobre Rosalía de Castro, eds. Mª do C. Rábade e D. Vilavedra), pp. 34-41.

Pociña, Andrés e Aurora López (1991-1993): Rosalía de Castro: Documentación biográfica y bibliográfica crítica. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 3 vols.

Pociña, Andrés (2001): “Avances da investigación sobre Rosalía nos anos 1991-1999”, en D. Kremer (ed.), Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos: un século de estudios galegos, Galicia fóra de Galicia (Universidad de La Habana, Facultad de Artes y Letras, Cátedra de Cultura Gallega, 17 a 21 de abril de 2000). Trier / Sada: Galicien-Zentrum der Universität Trier / Edicións do Castro.

Ribao Pereira, Montserrat (2012): “A biblioteca de La hija del mar”, Grial. Revista galega de cultura 194 (Número monográfico Novas olladas sobre Rosalía de Castro, eds. Mª do Cebreiro Rábade e D. Vilavedra), pp. 42-47.

Rodríguez, Francisco (2011): Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. A persoa e a obra de onte a hoxe. A Coruña: Asociación Socio-Pedagóxica Galega.

Sanmartín Rei, Goretti (2013): “Usos e ideas sobre a lingua na obra de Rosalía”. Intervención na mesa redonda do Congreso Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 28 de febreiro de 2013.

Cómo citar
do Cebreiro Rábade VillarSO, M. (1). Razón biográfica e traballo de arquivo no estudo de Rosalía de Castro. Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 21, 389-393. https://doi.org/10.5209/MADR.62613
Sección
In memoriam