Noriega Varela y la lengua portuguesa a partir de su correspondencia con Teixeira de Pascoaes

  • Xosé Ramón Freixeiro Mato Universidade da Coruña, Departamento de Letras - Grupo ILLA.
Palabras clave: Noriega Varela, Teixeira de Pascoaes, portugués, gallego, español, correspondencia.

Resumen

Este trabajo parte de la distribución funcional de usos de la lengua gallega y de la española en Noriega Varela, la primera como lengua literaria y la segunda como lengua de su relación epistolar, para a continuación centrarse en la relación del poeta gallego con los escritores portugueses y, de modo especial, con Teixeira de Pascoaes. Se pondrá en contraste el uso del castellano en las cartas que dirige a este con el dominio que demuestra poseer del portugués en ellas, para finalmente concluir que tal uso obedece a razones ideológicas.

Descargas

La información sobre descargas todavía no está disponible.

Citas

Álvarez, Eloísa e Isaac Alonso Estraviz (eds.) (1999): Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes. Epistolário. Sada - A Coruña: Ediciós do Castro.

Álvarez, Eloísa e Isaac Alonso Estraviz (2008): Eugénio de Castro e a Galiza. Epistolário. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro.

Bartsch, Renate (1987): Norms of Language. Theoretical and Practical Aspects. London e New York: Longman.

Beramendi, Justo (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Xerais.

Carvalho Calero, Ricardo (1989): Estudos e ensaios sobre literatura galega. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro.

Couceiro Freijomil, Antonio (1929): Ortografía gallega. Bases para su unificación. Ourense: Imp. Pap. Relieves “La Popular”.

Faraco, Carlos Alberto (2002): “Norma-padrão brasileira. Desembaraçando alguns nós”, en M. Bagno (org.), Lingüística da norma. São Paulo: Edições Loyola, pp. 37-61.

Fernández Salgado, Benigno (2000): Os rudimentos da lingüística galega. Un estudio de textos galegos de principios do século XX (1913-1936) (Verba. Anuario Galego de Filoloxía, Anexo 47). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Fernández Salgado, Benigno e Henrique Monteagudo (1995): “Do galego literario ó galego común. O proceso de estandardización na época contemporánea”, en H. Monteagudo (ed.), Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto. Vigo: Galaxia, pp. 99-176.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1992): A cara oculta de Noriega Varela (biografia e textos esquecidos). Santiago de Compostela: Laiovento.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1993): Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela). Lugo: El Progreso.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1994): “Unha visión das relacións culturais galego-portuguesas nos anos vinte a través da correspondencia entre Teixeira de Pascoaes e Noriega Varela”, Boletín Galego de Literatura 11, pp. 71-98.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2000): “Noriega Varela, poeta lusófilo”, en J. L. Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela, vol. 2, pp. 275-299.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2015): A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n’ O Gaiteiro de Lugo. A Coruña: Baía Edicións.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2017): “As Irmandades da Fala e Noriega Varela. Dous modelos de lingua en confronto”, en J. Beramendi, U.-B. Diéguez, C. Fernández, M. P. García e X. M. González (eds.), Repensar Galicia. As Irmandades da Fala. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Museo do Pobo Galego, pp. 409-424.

García Martín, Ana María (2008): “El bilingüismo luso-castellano en Portugal. Estado de la cuestión”, en A. Marcos de Dios (ed.), Aula bilingüe. Vol. 1. Investigación y archivo del castellano como lengua literaria en Portugal, Salamanca: Luso-Española de Ediciones, pp. 15-44.

Ínsua, Emilio Xosé (2016): A nosa Terra é nosa! A xeira das Irmandades da Fala (1916-1931). A Coruña: Baía.

Irmandades da Fala (1933): Vocabulario Castellano-Gallego de las Irmandades da Fala. A Coruña: Imprenta Moret.

Joseph, John Earl (1987): Eloquence and power. The rise of language standards and standard languages. London: Frances Pinter.

Lázaro Carreter, Fernando (1947): “Los orígenes de las lenguas gallega y portuguesa, según Feijoo y sus polemistas”, Revista de Filología Española 31, pp. 140-154.

Lucchesi, Dante (2002): “Norma lingüística e realidade social”, en M. Bagno (org.), Lingüística da norma. São Paulo: Edições Loyola, pp. 63-92.

Malato, Maria Luísa; Maria Celeste Notário e Delfín Caseiro Nogueiras (eds.) (2012): Teixeira de Pascoaes. Vicente Risco (Epistolario). Ourense: Fundación Vicente Risco.

Mariño Paz, Ramón (1998): Historia da lingua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

OC = Xosé Ramón Freixeiro Mato (2007 [1994]): Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa. Vols. I e II. Lugo: Deputación Provincial.

Otero Pedrayo, Ramón (1969): “Verbas limiares”, en A. Noriega Varela, D’o Ermo (Escolma da edición luguesa). A Cruña: Real Academia Gallega, pp. 9-21.

Pascoaes, Teixeira de (1988): A saudade e o saudosismo (dispersos e opúsculos). Lisboa: Assírio & Alvim.

Sánchez Rei, Xosé Manuel (2005): “Trazos xerais da tradición gramatical galega”, Revista Galega de Filoloxía 6, pp. 93-121.

Sánchez Rei, Xosé Manuel (2014): “A preocupación por unha lingua de calidade: aproximación histórica ao caso do galego nos anos finais do século XIX e nos inicios do XX”, en X. M. Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso. A Coruña: Baía, pp. 85-149.

Silveira, Pedro da (1986): “Raul Brandão e ‘As ilhas desconhecidas’. Duas cartas de Noriega Varela a João Verde e os cadernos de notas da viagem pelos Açores”, Atlântida, Angra do Heroísmo, XXXII (2º semestre), pp. 25-40.

Tavares, Manuel e Maria Manuel C. Ricardo (2009): “Breve história do acordo ortográfico”, Revista Lusófona de Educação 13, pp. 173-180.

Verdelho, Telmo (2000): “Uma polémica sobre ‘la lengua lusitana, ò gallega’, no século XVIII”, en J. L. Rodríguez (org.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela, vol. 2, pp. 759-806.

Wright, Roger (1991): “La enseñanza de la ortografía en la Galicia de hace mil años”, Verba 18, pp. 5-25.

Cómo citar
Freixeiro Mato, X. R. (1). Noriega Varela y la lengua portuguesa a partir de su correspondencia con Teixeira de Pascoaes. Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 21, 93-108. https://doi.org/10.5209/MADR.62595
Sección
Artículos