Rafael Dieste y Sebastián Martínez-Risco entre Buenos Aires y la Academia Gallega

Xosé Ramón Freixeiro Mato

Resumen


La Guerra Civil de 1936 interrumpió el proceso de recuperación de la identidad cultural gallega y fue en el exilio y en la emigración americanos donde tal proceso tuvo continuidad. Rafael Dieste es un ejemplo de intelectual exiliado que trabajó por la cultura gallega en Buenos Aires en las dos primeras décadas de la posguerra, mientras Sebastián Martínez-Risco viajará a esa capital en las dos décadas seguintes para mantener vivo el espíritu de la galleguidad y para conseguir apoyos para la Academia Gallega.

Citas


Axeitos, Xosé Luís (1994a): “Dos arquivos de Rafael Dieste: Cartas de Otero Espasandín, Elena e Alicia a Rafael Dieste e Carmen Muñoz”, Boletín Galego de Literatura 11, pp. 99-103.

Axeitos, Xosé Luís (1994b): “Fragmentos epistolares para unha autobiografía”, en IGAEM, A fiestra valdeira de Rafael

Dieste. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Colección Centro Dramático Galego), pp. 95-111.

Axeitos, Xosé Luís e Xavier Seoane (1994): “Dieste e a Editorial Atlántida”, en Luis Seoane e o libro galego na Arxentina (1937-1978). A Coruña: Deputación Provincial, pp. 18-19.

Beramendi, Justo (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Xerais.

Braxe, Lino e Xavier Seoane (eds.) (1989): Escolma de textos da audición radial de Luis Seoane «Galicia Emigrante» (1954-1971). Versión galega e edición de –––. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro.

Cagiao Vila, Pilar (2006): “Outra vez América, terra de acollida”, en X. M. Núñez Seixas e P. Cagiao Vila (eds.), O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, pp. 105-122.

Casas, Arturo (2011): “Abstracción e mito. Traxectos de Rafael Dieste por tres continentes e dúas guerras (1917-1936)”, en C. Fernández Pérez-Sanjulián (ed.), Viaxes e construción do pensamento. Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936. A Coruña: Universidade / Fundación Vicente Risco, pp. 257-275.

Díaz Pardo, Isaac (1987): Galicia hoy y el resto del mundo. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro.

Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2015): Nacionalismo galego aquén e alén mar. Desarticulación, resistencia e rearticulación (1936-1975). Santiago de Compostela: Laiovento.

Dieste, Rafael e Carmen Muñoz (1995): Epistolario amoroso. A Coruña: La Voz de Galicia.

Fernández Santander, Carlos (2002): El exilio gallego de la guerra civil. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1994): Sebastián Martínez-Risco na cultura galega. Santiago de Compostela: Laiovento.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1995): Rafael Dieste. Vida, personalidade e obra. Santiago de Compostela: Laiovento.

Martínez-Risco, Sebastián (1977): Conferencias encol de Castelao nas xornadas patrióticas galegas de 1975 en Buenos Aires. Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires, Instituto Argentino de Cultura Gallega.

Naya, Xoán (1965): “As ideas i os feitos. Nova etapa na vida da Real Academia Galega”, Vieiros. Revista do Padroado da Cultura Galega de México 3 (outono), p. [60].

Núñez Seixas, Xosé Manoel (2006): “Itinerarios do desterro: sobre a especificidade do exilio galego de 1936”, en X. M. Núñez Seixas e P. Cagiao Vila (eds.), O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, pp. 11-51.

Otero Espasandín, José (1984): Cuentos que me contó Dieste. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro.

Velasco Souto, Carlos F. (2006): Represión e alzamento militar en Galiza. Vigo: A Nosa Terra.

Villares, Ramón e Marcelino Fernández (1996): Historia da emigración galega a América. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.


Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
ISSN 1138-9664
ISSN-e 1988-3285

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense